add_circle Create Playlist
Kadachepta Team - Raaga.com - A World of Music

Kadachepta Team

281

Episodes

281 Episodes Play All Episdoes
జీవనాధారం [ Livelihood ]
Telugu Stories by Kadachepta
access_time10 days ago
రామశాస్త్రి గారు వెంకటాపురంలో ఒక్కగానొక్క పురోహితుడు. ఆయన తరచూ ప్రజలను అక్కర్లేని శాంతిపూజలు లాంటివి చేయించి సంభావన పుచ్చుకునేవారు! ఒకనాడు చంద్రన్న జీవనాధారం ఆవును సంభావనగా స్వీకరిద్దామని పథకం పన్నగా ఎం జరిగిందో వినండి Ramasastri is a renowned priest in Venkatapuram village. Often he misleads people by suggesting unwanted rituals and accepts fees. One day he eyes at Chandranna’s cow which is the only…
అన్నిటికంటే ఇష్టమయినది [ Most Loving thing ]
Telugu Stories by Kadachepta
access_time10 days ago
బీర్బల్ తెలివి తేటలకు వేరొకరు సాటిరారు కాబోలు! అక్బర్ మహారాజు తన భార్యకు విధించిన ఒక కఠినమైన శిక్షను బీర్బల్ తెలివిగా తేలిక పరిచాడు. వినండి మీకే తెలుస్తుంది. I think Birbal smarts has no match! One day, Akbar ordered his wife due to her mischievousness asks go to her birth place. Birbal eases the situation with this clever idea. Listen further!
దక్షిణ [ Offerings ]
Telugu Stories by Kadachepta
access_time10 days ago
మనం సాధువుల దగ్గరకి వెళ్ళినప్పుడు ఎవరి తాహతుకు తగ్గట్టు వారు దక్షిణ చెల్లిస్తాము కదా, ఎందుకు? ఈ కథ వింటే ఒక సమాధానం దొరుకుతుంది. Why do we offer gifts that they are capable to Sadhus we come across? Listen to this story to know for an answer..
బంద్ [ Strike ]
Telugu Stories by Kadachepta
access_time11 days ago
బందులు వల్ల జరిగే అనర్దాలు, అసౌకర్యాలు అనేకం; ఒక వ్యవస్థని స్తంబింపచేస్తుంది. అలాంటి బందుల గురించి ఈ చిన్ని కథ. Band or Strikes are bad, they halt overall system and causes enormous losses all around. This short story is about them, listen further.. Source – Balamitra Kathalu
ఔన్నత్యం [ Kindness ]
Telugu Stories by Kadachepta
access_time12 days ago
ఔన్నత్యం కలిగిన వారికీ ఎప్పుడూ మంచి జరుగుతుంది. ఈ పొట్టి కథను వినండి, కబీర్ ఎలాంటి ఔన్నత్యం కలవాడో Quality of being kindness always brings good to thyself. Listen to this short story about Kabir and how his kindness helped him.. Source – Balamitra Kathalu
అల్లుడి అదృష్టము [ Lucky Son-in-law ]
Telugu Stories by Kadachepta
access_time12 days ago
అదృష్టం రాసి ఉంటే ఎవరూ దానికి అడ్డురాలేరు. శివయ్య కథ వినండి మీకే అర్ధమవుతుంది! No force will stop you, if you are destined for luck. Listen to the story of Sivayya and you will know what I’m saying! Source – Balamitra Kathalu
ఏది నిజం [ What is truth? ]
Telugu Stories by Kadachepta
access_time12 days ago
ఒకరి మీద నిందమోపేప్పుడు కాస్త ముందు వెనుక ఆలోచించాలి. నింద మోపిన తర్వాత వెనక్కి తీసుకోలేము, పైగా ఆ తప్పును సరిదిద్దుకోవటం చాలా కష్టం! వినండి మీకే అర్ధమవుతుంది! Think twice before blaming someone! Once blamed its not possible to take it back, on top correcting your mistake will be extremely difficult.. Listen here!
బుద్ధిబలం [ Intelligence ]
Telugu Stories by Kadachepta
access_time13 days ago
మీ పిల్లలని పిలిచి “భుజబలం గొప్పదా? బుద్ధిబలం గొప్పదా?” అని అడగండి. వారు సమాధానం చెప్పిన చెప్పిన తర్వాత ఈ కథ వినిపించండి! నిజం వారికే అర్ధమవుతుంది.. Ask your children “is physical strength mightier than intelligence”? Have them listen to this story after they answered, they will learn which is mightier and why..
స్వార్థం [ Selfishness ]
Telugu Stories by Kadachepta
access_time20 days ago
కొన్ని సార్లు మనకి ఒకరు సాయం చేయడానికి వెనుక వారి స్వార్థం కూడా ఉంటుంది.. ఈ కథ వినండి, మీకు అర్ధమవుతుంది. Sometimes when we get help, there is an element of selfishness of the helper too! Listen to this story to know how..
విష్ణు మహిమ [ Lord Vishnu's Glory ]
Telugu Stories by Kadachepta
access_time21 days ago
విష్ణుమూర్తి గజేంద్రుడిని ఎందుకు స్వయంగా కాపాడాడు? ఈ ప్రశ్న అక్బర్ మహారాజు బీర్బల్ ని అడిగాడు. దానికి బీర్బల్ ఎలా సమాధానం చెప్పాడో మీరే వినండి… Why Lord vishnu saved Gajendra by himself? Akbar asked Birbal to answer this.. Listen how Birbal answered this elegantly! Source – Akbar Birbal Stories
స్వభావానికి తగ్గట్టు వృత్తి [ Profession by trait ]
Telugu Stories by Kadachepta
access_time26 days ago
ఒకనాడు అక్బర్ మహారాజు ఇలా అన్నారు “మనుషులు తమ తమ స్వభావానికి తగ్గట్టు వృత్తులు ఎంచుకుంటారు అన్నారు.. దానికి బీర్బల్ ఇలా జవాబు చెప్పాడు… King Akbar once said “people will pick their profession based upon their traits. Birbal responded to that statement like this…” Source – Akbar Birbal Stories
లౌక్యం తెలియని ఒంటె [ Camel's Lack of Wit ]
Telugu Stories by Kadachepta
access_time1 month ago
లౌక్యం లేని వారు చిక్కుల్లో పడతారు అని ఈ పంచతంత్ర కథ వింటే మీకు సులువుగా అర్ధమవుతుంది. This is a story about a camel who lost its life due to lack of wit! Source – Panchatantra Kathalu
తల విలువ [ Head Value ]
Telugu Stories by Kadachepta
access_time1 month ago
అశోక చక్రవర్తి ఒకనాడు తన మంత్రికి ఒక గొప్ప పని అప్పచెప్పాడు. అది ఏంటంటే, మనిషి తల విలువ తెలుసుకోమని! మరి ఏమయిందో వినండి! Emperor Ashoka once gave a task to his minister to find out the value of human head! Did minister found out? Listen to know…
నిద్ర మత్తు రాజు [ Sleeping King ]
Telugu Stories by Kadachepta
access_time1 month ago
అనగనగ ఒక రాజు మహా నిద్రాలోలుడు. కానీ ఆ రాజు ఆ అలవాటు మానుకోవాలని ప్రయత్నిస్తే వేరొకరికి కొరడా దెబ్బలు తగిలాయట. వినండి ఎందుకో! Once upon a time there was a king who has sleeping addiction. He want to change his habit but it resulted in lashes for someone else. Listen why!
మాట తీరు [ Speaking style ]
Telugu Stories by Kadachepta
access_time1 month ago
ఎంతటి వారికయినా మాట తీరు చాలా ముఖ్యం. మాట తీరుతో ఒక దేశాన్నే జయించవచ్చు! రామశర్మ అనే ఒక వైద్యుని కథ వినండి, మీకే అర్ధమవుతుంది..  For everyone in this world, speaking style plays important role on their relationships. Listen to this story about a doctor called Ramasharma, you will know how!
కాకి కథ [ Thirsty Crow ]
Telugu Stories by Kadachepta
access_time1 month ago
కాకి కథ బాగుంది కదా? మీ పిల్లలు కూడా ఇలాగె కథలు చెప్తారా? ఆ కథలు మీరు ప్రపంచానికి వినిపించే ఆలోచన ఉంటే, ఇదే మా పిలుపు.  అది ఇప్పుడు 1, 2, 3 లెక్క పెట్టినంత సులువు.. ఇలా చెయ్యండి: పిల్లలతో నిశ్శబ్ద ప్రదేశంలో మీ ఫోన్ లో చదివించండి లేదా పాడించండి ఆ ఆడియో ని మాకు పంపించండిపిల్లల ప్రపంచం ద్వారా ప్రపంచానికి మేము పరిచయం చేస్తాము! Did you like the story? Do you…
నూతిలోని నీళ్లు [ Water in the well ]
Telugu Stories by Kadachepta
access_time1 month ago
ఒకనాడు ఒక జమిందారుకి మరియు ఒక రైతుకి ఒక నుయ్యి గురించి చిన్న తగాదా వచ్చింది. దానిని బీర్బల్ చాల తెలివితో పరిష్కరించాడు. అది ఏమిటో ఇప్పుడు వినండి! Once upon a time, there was a quarrel between a Landlord and a farmer. We know Birbal can solve any problem with ease, listen to this story to know how!
నాణాల సంచి [ Coins bag]
Telugu Stories by Kadachepta
access_time1 month ago
తగువులు తీర్చడంలో బీర్బల్ కి సాటి లేరు! ఒక నూనె వ్యాపారి మరియు కసాయివాడు ఒకరు దొంగంటే మరొకరు దొంగ అనుకున్నారు. మరి బీర్బల్ ఎలా తగువు తీర్చాడో మీరేయ్ వినండి! Birbal is at his best to resolve a conflict between oil merchant and butcher who throw allegations on each other as thieves! Listen how Birbal resolved this..
మనస్సాక్షి [ Inner sense ]
Telugu Stories by Kadachepta
access_time1 month ago
అక్బర్ చేతి ఉంగరం ఒకనాడు ఎవరో దొంగలించారు. బీర్బల్ అతి తెలివిగా దొంగని పట్టించాడు. వినండి ఆ కిటుకేమిటో! King Akbar’s ring was stolen once. Birbal plays a clever trick to catch the thief. Listen to know about that trick!
మార్పు [ Change ]
Telugu Stories by Kadachepta
access_time1 month ago
TV వాళ్ళ జరిగే అనర్ధాలు ఈ నాటి ప్రజలకి అర్థమయ్యేలాగా ఈ కథ ఎంచుకున్నాము. శంకరాపురం అనే గ్రామం మనందరి గ్రామం. ఆ గ్రామంలో పిల్లలు, మనందరి పిల్లలు. ఈ కథ ఒక గొప్ప సామాజిక సందేశం అందిస్తుంది. వినండి, ఈ కథలోని విన్నపాన్ని మన్నించండి Listen to this story about TV impact on little kids in our families! TV is a great communications instrument once upon a time,…
బీర్బల్ జ్వరం [ Birbal's Fever ]
Telugu Stories by Kadachepta
access_time1 month ago
మెదడుకి జ్వరం చేస్తుందా? సరదాగా ఈ అక్బర్ బీర్బల్ కథ వినండి, ఆ వివరం మీకు అర్ధమవుతుంది. వినండి మరి! Does fever affects brain? Listen to this Akbar Birbal story to know..
అత్తారింటికి దారేది [ Where is mother in law's home? ]
Telugu Stories by Kadachepta
access_time1 month ago
ఒకసారి అక్బర్ కి యమునా నది హోరు ఏడుపులాగా వినిపించిందట, దానికి బీర్బల్ ఎలాంటి పరిష్కారం ఇచ్చాడో వినండి! King Akbar once heard Yamuna river’s flow sound as someone’s cry! Soon he ordered his ministry to chase the mystery. Listen how Birbal solved it.. This story is from popular Akbar Birbal Stories, Check here for more like this..
అడవి పంది దంతాలు [ Boar's Tusks ]
Telugu Stories by Kadachepta
access_time1 month ago
ఒక అడవి పంది తన దంతాలకు పదును పెట్టుకుంటున్నప్పుడు, పక్కగా వెళ్తున్న ఒక నక్క ఏముందో వినండి! Once upon a time a wild boar is sharpening its claws and a fox near by said something funny.. Find out what it is!
వెర్రి కొంగలు [ Innocent Cranes ] - Telugu Stories by Kadachepta
Telugu Stories by Kadachepta
access_time2 months ago
ఒక రెండు కొంగలు తమ గూటివద్ద ఉన్న పామును తుదముట్టించేందుకు వేసిన ఎత్తు ఏమయిందో మీరే వినండి. Checkout this story about two cranes who wanted to get rid of a snake near their nest. Did they succeed? Listen now to find out! Source – Panchatantram Kathalu
మర్రి చెట్టు సాక్ష్యం [Banyan Tree as a Witness] - Telugu Stories by Kadachepta
Telugu Stories by Kadachepta
access_time2 months ago
చెట్టు ఎక్కడైనా మాట్లాడుతుందా? అప్పు చేసిన కోటయ్య అప్పు తీర్చక పోతే ఆ ఊరి మునసబు మర్రిచెట్టును సాక్ష్యానికి పిలిచాడు. అప్పుడు ఏమి అయ్యిందో వినండి! Can a tree talk? When Kotayya defaulted borrowed money, an elder from the village asked a Banyan tree to be a witness. Did the tree come? What happened then? Take a listen! Source – Balamitra Kathalu
విశ్వాసం [ Belief ] - Telugu Stories by Kadachepta
Telugu Stories by Kadachepta
access_time2 months ago
ఒక శాస్త్రులు గారి నోటివెంట ఓం అనే అక్షరంతో మహా సముద్రాలే దాటవచ్చునని విని ఒక గొల్ల స్త్రీ దానిని విశ్వసించి నదిని దాటింది. మరి ఆ శాస్త్రులు గారు కుడా నదిని దాటగలరా? ఏమి అయ్యిందో వినండి! A milkmaid heard from a pandit that by chanting ‘OM’, you can cross oceans. She believed in it and successfully crossed a river. Can the pandit do…
ఆషాఢభూతి [ Untrustworthy ] - Telugu Stories by Kadachepta
Telugu Stories by Kadachepta
access_time2 months ago
ఆషాఢభూతి అనే యువకుడు దేవశర్మ సన్యాసి వద్ద శిష్యరికమునకు చేరాడు. ఆటను శిష్యరికం చేస్తున్న ఉద్దేశం ఏమిటో మీరే విని తెలుసుకోండి. Once upon a time there was a great sage Devasharma. A young man called Ashadabhuti joins Devasharma as his student with a motive. Listen to this moral story to know what is that motive!  Source – Panchatantra Kathalu
కోటి చేష్టలు [ Monkey Acts ] - Telugu Stories by Kadachepta
Telugu Stories by Kadachepta
access_time2 months ago
కోటి చేష్టలంటే మనకి అక్కరలేని , కానీ పనులు చేయడం అని అర్ధం అన్నమాట. అలాంటి కానీ పనులు చేయడం వాళ్ళ మనకి లేక ఇతరులకు హాని జరగవచ్చు. ఈ కథ వింటే మీకే అర్ధమవుతుంది. Moral of this panchatantram story is about why we shouldn’t bother about unwanted things around us and how detrimental it can be.. Listen to this story… Source – Panchatantra…
మోసగాళ్లకు మోసగాడు - Telugu Stories by Kadachepta
Telugu Stories by Kadachepta
access_time2 months ago
ఒక వూరిలో మోసగాళ్లు చాలా ఎక్కువ. అలాంటి వూరిలోకి ఒక వర్తకుడు వెళ్తాడు. ఆ మోసగాళ్లకు మోసగాడివలే వారి నుంచి ఎలా బయట పడ్డాడో తెలుసుకోండి! There was a village full of cheaters. In that village, people take pride in cheating strangers. However, there was a merchant who learns their tricks and quickly learns how to evade those cheaters! Listen further…  Source…
సందేహనివృత్తి [ Clarification ] - Telugu Stories by Kadachepta
Telugu Stories by Kadachepta
access_time2 months ago
భీమన్న అనే పనివాడికి వచ్చిన ఒక వింత సందేహానికి ఆ యజమాని ఎంత పని చేసాడో! ఇంతకీ ఆ సందేహం నివృత్తి అయిందా? ఈ కథ వినండి మీకే అర్ధమవుతుంది! Bhimanna, a new servant got a strange doubt about his task and he asks his master! Did master clarified his doubt? Listen to know further..
వంకాయ వంటి కూర [ Eggplant Curry ] - Telugu Stories by Kadachepta
Telugu Stories by Kadachepta
access_time2 months ago
బీర్బల్, పాదుషా వారి చమత్కారంతో కూడుకున్న “వంకాయ వంటి కూర” మరియు “దేవుడు చేయలేని పని” కథలు మీ కోసం సిద్ధం! Akbar Birbal is back! We added two new amazing stories from Akbar Birbal collection! They are quick listens but long lasting in our minds!  Click here: Akbar Birbal story collection
Tenali Ramakrishna stories - Telugu Stories by Kadachepta
Telugu Stories by Kadachepta
access_time2 months ago
తెనాలి రామలింగని చతురత తెలుగు వారికి తెలియనిది కాదు. తెనాలి రామలింగడు 16వ శతాబ్దం లో శ్రీ కృష్ణ దేవరాయల వారి కొలువులో అష్టదిగ్గజాలతో ఒకరు. ఆయనకు వికటకవి అని పేరు. వికటకవి అన్న పదము ఎటు వైపు నుండి చదివిన ఒకేలా పలుకుతుంది. దీనిని ఆంగ్లములో “palindrome” అని అంటారు. రామలింగాచార్యులు తెనాలి లోని తూములూరు అన్న గ్రామములో పుట్టారు. ఆయన అసలు పేరు గార్లపాటి రామకృష్ణ.  Tenali Ramakrishna is our Telugu pride!…
తెలివి తేటలు [ Smartness ] - Telugu Stories by Kadachepta
Telugu Stories by Kadachepta
access_time2 months ago
తెలివి తేటలు ఉన్న వాళ్ళు తమ తెలివి ప్రదర్శించాలి. సింగన్న ఎలా తన తెలివి ప్రదర్శించి లాభం పొందాడో చూడండి! Those who are clever should demonstrate their smarts. Learn how Singanna showed his smarts and gained! Source – Balamitra Kathalu
చిత్రాంగుడు [ Chitrang ] - Telugu Stories by Kadachepta
Telugu Stories by Kadachepta
access_time2 months ago
ఈ పంచతంత్ర కథ వింటే “స్నేహితులు కలిసి మెలిసి ఉంటె ఎంతటి ఆపదనైనా తప్పించుకోవచ్చు” అన్న నీటి మనకి అర్ధమవుతుంది. This Panchatantra story is about a moral that says “Friends stay united to escape from any danger”.  Source – Panchantantram stories
ఊర్ణనాభుడు [ Voornanabha ] - Telugu Stories by Kadachepta
Telugu Stories by Kadachepta
access_time2 months ago
విశ్వకర్మ పుత్రుడు అయిన ఊర్ణనాభుడు ఒకనాడు బ్రహ్మదేవుడు సృష్టించిన ఈ జగత్తును చూసి అపహసించాడు. బ్రహ్మదేవుడు ఆగ్రహం చెంది శాపమిచ్చాడు. తరువాత ఏమి జరిగిందో వినండి మరి! Voornabha – a son of Viswakharma once ridiculed Lord Brahma’s creation of this world. Lord Brahma cursed Voornanabha! Listen further to know what happened…  Source – Chandamama February, 1950 magazine
వింత పావుకోళ్ళు [ Strange Sandals ] - Telugu Stories by Kadachepta
Telugu Stories by Kadachepta
access_time2 months ago
పావుకోళ్ళు అనగా చెప్పులు అని ఒక అర్ధం. అవి ఒక వింత పావుకోళ్ళు, మంత్రించిన ఈ పావుకోళ్ళు నాగన్న అనే ఒక చిన్న వ్యాపారిని రాజును చేసాయి! ఎలా అంటారా? వినండి మరి… There was a strange magical pair of sandals been presented to Naganna by a guest. Naganna was a small merchant, after receiving this sandals, series of events occurs and Naganna becomes…
రోజా సుందరి [ Rose Beauty ] - Telugu Stories by Kadachepta
Telugu Stories by Kadachepta
access_time2 months ago
ఈ కథ ఒక అందమయిన రాకుమారి రోజా సుందరి గురించి. ఈ రోజా సుందరి వరపుత్రిక. తన జీవన గాథే ఈ కథ. ఆలకించండి మరి! This story is about a princess called Rose Beauty. Rose Beauty is a god’s gift, her life goes through interesting turn of events! Listen further…  Source – Chandamama February, 1950 magazine
హిరణ్యకుడు [ Hiranyakudu ] - Telugu Stories by Kadachepta
Telugu Stories by Kadachepta
access_time2 months ago
ఈ కథ మనకి చెప్పే నీతి ఏమంటే, “ఆపదలో ఆదుకునే వాడే నిజమయిన స్నేహితుడు” This is a story demonstrates the moral – “A friend in need is a friend indeed” Source – Panchatantra Kathalu
తోడేలు ఉపవాసం [Wolf Fasts for a Day] - Telugu Stories by Kadachepta
Telugu Stories by Kadachepta
access_time2 months ago
ఈ కధలో ఒక తోడేలు అవకాశాలు వచ్చినప్పుడు ఎలా వాటిని ఉపయోగించుకోలేదో తెలుపుతుంది. మరి వినండి! A lone wolf is hungry and comes across various animals. But it cannot make use of the opportunities. Take a listen!   Source – Balamitra Kathalu, 2017
మూడు వరాలు [ Three Wishes ] - Telugu Stories by Kadachepta
Telugu Stories by Kadachepta
access_time3 months ago
ఈ కధ ఒక పిసినారి మరియు అతని భార్య గురించి. వారు ఎలా జాలి గుండె కల వారుగా మారారో ఈ కధ చెప్తుంది. మరి వినండి!This is a story of a miser and his wife. After a strange incident, they turn into generous people. Listen further to know what is that incident…
అశ్వ బలి [ Horse Sacrifice] - Telugu Stories by Kadachepta
Telugu Stories by Kadachepta
access_time3 months ago
Once upon a time there was a village head Gijru renowned for his service excellence and generosity. He loves his dearest horse Amrak but had to go through difficult situation posed by his King.  Source – Chandamama January, 1950 magazine
పంచతంత్ర కథలు [ Panchatantram Stories] - Telugu Stories by Kadachepta
Telugu Stories by Kadachepta
access_time3 months ago
Few stories worth repeated hearing over and over again! Isn’t it magical that each time you hear it you learn something new? This time we are going to present all panchatantram stories narrated by Surya Prakash, new addition to Kadachepta Family..  Stay tuned for more panchatantram stories!
గర్వ భంగం [ Ego ] - Telugu Stories by Kadachepta
Telugu Stories by Kadachepta
access_time3 months ago
Far far away in a forest there was a chameleon which had 5 wives. Only the 5th wife which is an ant gets blessed with a baby! So the ant develops ego and this is all about how her ego has been treated..  Source – Chandamama November, 1948 magazine
నారద సంసారం [ Narada's Family ] - Telugu Stories by Kadachepta
Telugu Stories by Kadachepta
access_time3 months ago
Do you know the names of 60 years in Hinduism? That could be a stretch for most of us. Do you know how we got those 60 year names? Listen further to know how!  Source – Chandamama January, 1950 magazine
సంగీతపు కుర్చీ [ Musical Chair ] - Telugu Stories by Kadachepta
Telugu Stories by Kadachepta
access_time3 months ago
Once upon a time there was a good samaritan called Kittu. Kittu is always helps others without looking for any benefit for himself. One day a old woman presents him a musical chair as a present for his good deeds… Source – Chandamama October, 1949 magazine
చిత్రమైన త్యాగం [Strange Sacrifice] - Telugu Stories by Kadachepta
Telugu Stories by Kadachepta
access_time3 months ago
This is a story about a great law scholar Chaitanya. Chaitanya once met his old friend Gangadhar while traveling to neighborhood town. Chaitanya shows explemplery attitude towards friendship…  Source – Chandamama November, 1948 magazine
దేహాభిమానం [ Love on Body ] - Telugu Stories by Kadachepta
Telugu Stories by Kadachepta
access_time3 months ago
This is a story of a sage who knows he is going to die and be born as a pig in next incarnation. He asks a favor to his favorite student to kill him the moment he was born as a pig…. Source – Chandamama October, 1949 magazine
బంగారు నీళ్లు [ Gold Water ] - Telugu Stories by Kadachepta
Telugu Stories by Kadachepta
access_time3 months ago
This is a story of bravery, love, sacrifice and adventure! A quest by queen’s children to cure her chronic depression problem.  Source – Chandamama January, 1949 magazine
మేక డెక్క [ Goat brother ] - Telugu Stories by Kadachepta
Telugu Stories by Kadachepta
access_time3 months ago
Long long ago there was an orphaned brother and sister on roads to start a new life. A strange sequence of events looks place but sister end up as a happy queen for that kingdom. However, a witch Cyclop tries to kill the queen…    Source – Chandamama October, 1949 magazine
కాంతి బాల [ Glowing Princess ] - Telugu Stories by Kadachepta
Telugu Stories by Kadachepta
access_time3 months ago
Once upon a time there was a king who was blessed with a baby girl. This baby girl is a glowing beauty but got cursed by a witch that her beauty can only be seen at nights! Play this beautiful story to know how the princess curse got lifted..  Source – Chandamama October, 1949 magazine
Programs